11-07-17 11-07-17 11-07-17 11-07-17 14 13 11 4 8 2 1

Năng lực

Hội chợ triển lãm (Trade fair & Exhibisions)

 

Tổ chức hội chợ triển lãm quốc tế tổng hợp và chuyên đề trong nước, thực hiện các  chương trình xúc tiến thương mại quốc gia. Tổ chức cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia các hội chợ triển lãm, khảo sát thị trường thương mại kinh tế tại nước ngoài. Tổ chức trọn gói các loại hình dịch vụ phục vụ hội chợ triển lãm, lễ hội, tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề, tiếp thị giới thiểu sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trong nước và quốc tế.